YACHT POOL - FAIR CHARTER AGREEMENT

Prevedeno s engleskog teksta uz pomoć Google Translate

1. CIJENA NAJMA
Cijena najma uključuje upotrebu jahte (plus dodataka) od strane Charteree-a, prirodno trošenje (npr. Oštećenje uslijed umora materijala), potporu i carine, naknade i poreze na trajnom vezu (izuzetak: dnevnik tranzita, dozvola) i odgovornost osiguranje i osiguranje trupa za jahtu.

2. NAJAMI DUŽNOSTI
Najmoprimac se obvezuje prema Chartereeu 1. da će unajmljenu jahtu dostaviti na dogovoreni datum nakon pune uplate cijene najma u plovidbenom i odgovarajućem stanju tehnike i održavanja (napomena: podaci o održavanju, posebno splav za napuhavanje, hitni signali) 2. da mora dostaviti brodsku dokumentaciju (važno: ažurirane pomorske karte) koja detaljno opisuje oceanski teritorij i vrijeme plovidbe koja su dopuštena i pokrivena policama osiguranja 3. da će nadoknaditi vrijeme ako Charteree više ne može koristiti jahtu zbog kvara (u cijelosti ili djelomično). Neće se izvršiti povrat ako je Charteree sam odgovoran za vrijeme zastoja (npr. Zbog štete koju je prouzročio). 4. da će biti dostupan Chartereeju tijekom razdoblja najma putem telefona ili radija, barem tijekom uobičajenog uredskog vremena. Priručnik za charter-jahtu mora biti na brodu na engleskom ili na jeziku charteree-a.

3. DOZVOLE ZA PLOVIDBU; POTVRDE O KVALIFIKACIJI
Charteree jamči da ima službenu dozvolu za rekreacijsko plovilo ili da će biti u pratnji člana posade kao skiper koji ima odgovarajuće uvjerenje o kvalifikaciji, i, osim toga, da on ili njegov skiper ima svo potrebno navigacijsko i nautičko znanje i iskustvo u kako bi se sigurno preskočila unajmljena jahta za planirano putovanje (rutu) u otvorenim vodama pod jedrima i / ili motorom uzimajući u obzir posadu i materijale. Štoviše, Charteree se obvezuje da će unajmljenu jahtu tretirati kao svoje vlasništvo u skladu s pravilima dobrog pomorstva i koristiti je u skladu s relevantnim zakonskim odredbama i propisima regija u kojima se jahta koristi. Prije predaje unajmljene jahte, najmoprimac može provjeriti sposobnost odgovornog skipera da preskoči brod. U tu svrhu, već može zatražiti dokaz o prethodnom iskustvu plovidbe prije zaključenja Ugovora i zatražiti da mu se predoče dozvole za jedrenje ili uvjerenja o kvalifikaciji neophodna za skipersko jahtanje u dogovorenoj klasi plovila i području plovidbe. U slučaju sumnje u patent oko kvalifikacija za sigurno preskakanje unajmljene jahte i posade, najmoprimac može imenovati ili organizirati skipera za Charteree o trošku Charteree-a. Ako je to nemoguće ili se Charteree s tim ne složi, najmoprimac može odbiti predati jahtu; u ovom slučaju, plaćena cijena najma nadoknađuje se po prvobitno dogovorenoj cijeni najma samo u slučaju uspješnog alternativnog najma. Ako je alternativni najam moguć samo po nižoj cijeni, najmoprimac ima pravo na odgovarajuću razliku. Važno: Charteree / skipper snosi punu odgovornost za to, kao i za posadu, brod, opremu i inventar u odnosu na najamnika i osiguravatelja.

4. PREKIDI IZVEDBE (UGOVOR O ZAKUPU)
1) prava Charteree a) Ako najmoprimac ne dostavi unajmljenu jahtu najkasnije u roku od 4 sata nakon ugovorenog vremena, najamnik može smanjiti cijenu najma proporcionalno za vrijeme dolaska po danu. Isto se odnosi i na potrebne popravke, bez obzira na najamčevu grešku. Poveljatelj također može, po njegovom izboru, poništiti Sporazum protiv potpune naknade za izvršene uplate ako je proteklo više od 24 sata od dogovorenog vremena primopredaje; u slučaju razdoblja najma od najmanje 10 dana, ovaj će se rok produžiti na 48 sati. Unajmitelj može pružiti razumnu zamjensku jahtu koja je objektivno na istoj razini i koja također udovoljava potrebama Chartereeja. Ako je prije početka najma plovila već jasno da brod neće biti dostupan ili neće biti predan u dogovoreno vrijeme, poveljnik može povući ugovor čak i prije početka najma plovila. b) Ako unajmljena jahta, njezina oprema ili pribor negativno odstupaju od ugovoreno ugovorenih uvjeta (nedostaci), Charteree uvijek može zahtijevati odgovarajuće smanjenje cijene najma, ali može poništiti Ugovor samo ako se objektivno promatra plovidbenost unajmljene jahte je oslabljena ili je ispravna plovidba korištenjem uobičajenih navigacijskih metoda znatno otežana, a rizici za sigurnost broda i posade značajno se povećavaju. c) Ako najmoprimac ne bude odgovoran za narušavanje izvedbe, neće biti daljnjih zahtjeva protiv najamnika u vezi s naknadom štete za posljedičnu štetu (npr. troškovi putovanja / smještaja); međutim, najmoprimac ovlastio Charteree-u bilo koji zahtjev za naknadu štete prema trećim stranama. Zakupnik će bez nepotrebnog odgađanja detaljno i na odgovarajući način obavijestiti Charteree o svim takvim događajima i mogućim posljedicama. Charteree će tražiti smanjenje cijena ili će poništiti Sporazum jednostranom izjavom najmoprimcu i pružiti relevantne razloge za to. 2) Otkaz Ako Charteree povuče ugovor o najmu, nastaju dogovoreni troškovi otkaza. Ako najamnik ne može krenuti na okretu, dužan je o tome obavijestiti najamnika bez nepotrebnog odgađanja u pisanom obliku ili faksom, u tom pogledu vrijedi vrijeme primanja obavijesti od strane najamnika. Ako postoji alternativni charter pod istim uvjetima, Chartereeu će se nadoknaditi njegove izvršene uplate umanjene za naknadu za obradu od 150 EUR. Charteree može pružiti odgovarajućeg zamjenskog charterea koji preuzme Sporazum samo uz dogovor ili pisanu suglasnost najmoprimac. U slučaju alternativnog najma po sniženoj cijeni ili na kraće razdoblje, pripadajuća razlika uvećana za naknadu za obradu dužna je platiti. Ako se ugovorom dogovore različite luke primopredaje i povratka ili strane luke, naknada će se povećati za 20% u određenom slučaju. Unajmitelj može raskinuti Ugovor u slučaju kasnog podmirivanja nastalih troškova i izričito zadržava pravo podnijeti zahtjev za naknadu dodatne naknade štete zbog neizvršenja Ugovora. U svim ostalim slučajevima, najmoprimac ima pravo na ugovorenu cijenu najma. Stoga se izričito preporučuje sklapanje osiguranja za otkaz najma. 3) Pravila iznajmljivača: Ako se brod ne vrati najkasnije 2 sata nakon ugovorno ugovorenog vremena, najmoprimac može tražiti od najamnika proporcionalno trajno plaćanje cijene najma za svaki započeti dan. Charteree jamči za točan povratak. U tom pogledu, on će od samog početka uzeti u obzir lokalne vjetrove i vremenske prilike, uključiti probleme povezane s vremenom u svoje planove i držati jahtu u dovoljnoj blizini mjesta povratka. U slučaju greške ili jednostranih radnji, najmoprimac može zahtijevati naknadu štete. To se neće primjenjivati ako pravodobni povratak nije moguć zbog opasnih vremenskih / morskih uvjeta (naglo pogoršanje) u smislu ograničenja rizika. Ako Charteree napusti unajmljenu jahtu na mjestu koje nije dogovoreno mjesto povratka, on snosi troškove povratka u vodu ili na zemlju ako je kriv. Unajmitelj će biti obaviješten bez nepotrebnog odgađanja u svim slučajevima. U svim slučajevima Charteree može dokazati da nije došlo do manje ili manje štete.

5. OTKAZ
Ako Charteree povuče ugovor o najmu, na temelju cijene najma nastaju sljedeći troškovi otkazivanja. Za napore koji su neprimjenjivi zbog propusta najma, ne naplaćuje se naknada za otkazivanje, na primjer za: čišćenje, naknadu za depozit, posteljinu, posebnu opremu itd. Polisa osiguranja troškova otkazivanja putovanja / najma iznosi već izričito preporučeno u vrijeme izvršenja Ugovora.

6. NAČIN PLAĆANJA
Ako dogovorena plaćanja ne budu izvršena na vrijeme, najmoprimac može, nakon besplodnog upozorenja, poništiti ugovor o najmu i najam jahte u suprotnom. Povelja će osigurati naknadu za svaki ekonomski gubitak. Ugovor će stupiti na snagu ako se potpisana kopija Ugovora preda najmoprimcu ili agentu u roku od 10 dana od dana izdavanja.

7. POPIS POSADA
Najkasnije 4 tjedna prije početka najma plovila, Charteree će obavijestiti najmoprimca o svim putnicima (posadi) na temelju prethodnog popisa.

8. PRETPOSTAVA NAJAMLJENE JAHE
Charteree preuzima jahtu na vlastitu odgovornost. Najmoprimac ili njegov imenovani predstavnik dostavit će Chartereeu unajmljenu jahtu spremnu za plovidbu i u inače savršenom stanju, očišćenu iznutra i izvana, s priključenim spremnikom za plin (i rezervnim spremnikom), s punim spremnikom benzina s punim zamjenskim spremnikom za gorivo . Stanje plovila, sve tehničke funkcije (posebno jedro, svjetla i motor) i kompletnost dodatne opreme i inventara temeljito će se pregledati pomoću popisa opreme i kontrolnog popisa obje ugovorne stranke tijekom postupka upoznavanja. Najmoprimac jamči da jahta i njena oprema udovoljavaju zahtjevima relevantnih zakona i propisa na dogovorenom putu čarter brodarstva. Plovidbu unajmljene jahte i opreme tada će stranke potpisom potvrditi na obvezujući način prije primopredaje potpisom. Nakon tog vremena ne mogu se uspješno uložiti prigovori. Ovo se neće primjenjivati ako i u mjeri u kojoj je bilo primatnih nedostataka prilikom primopredaje, čak i ako unajmitelj nije kriv u tom pogledu. Charteree može odbiti posjed jahte samo ako je plovidbenost smanjena u značajnoj mjeri, a ne u slučaju nematerijalnih odstupanja ili nedostataka. Charter tvrtka mora dostaviti dokaz s brodskim papirima, da je jahta pokrivena osiguranjem od odgovornosti i da je premija plaćena.

9. ZAMJENE ŠARTERA
Najamnik će prema najamniku imati sljedeće obveze: 1. svi članovi posade moraju biti imenovani najkasnije 4 tjedna prije početka povelje (priprema popisa posade). 2. brod već mora biti dostupan na dogovorenom mjestu povratka 1-2 sata prije isteka Ugovora za odjavu. 3. dogovoreni rok najma neće se jednostrano produžiti bez savjetovanja s najmoprimcem. 4. jahta se mora držati u dovoljnoj blizini luke za povratak u posljednja 24 sata prije zaključenja najma kako bi se osigurao pravovremeni dolazak u slučaju nepovoljnih uvjeta (loše vrijeme, jak vjetar itd.). Oluje neće utjecati na dužnost vraćanja broda točno, osim u slučaju više sile. Unajmitelj mora biti obaviješten bez nepotrebnog odgađanja u slučaju predvidljivog kasnog povratka. 5. Najmoprimac mora biti obaviješten bez nepotrebnog odgađanja ako se okretanje mora završiti na mjestu koje nije povratna luka. U tom slučaju, Charteree je odgovoran za brigu o čamcu ili o tome da se o njemu brinu dovoljno kvalificirane osobe sve dok najamnik ne uspije preuzeti čamac u posjed. Povelja prestaje tek nakon što se posjedne, a Povelja snosi sve nastale troškove. 6. s unajmljenom jahtom i opremom postupa se pažljivo i u skladu s pravilima pravilnog i pravilnog pomorstva. 7. Charteree će se prije početka skretanja upoznati s tehničkim i svim ostalim sustavima jahte, poštivati upute smještene na brodu i informirati se o posebnostima brodskog puta (struje, promijenjeni vodostaji u slučaju jakih vjetrova, dolje, vjetrova u zračnom tunelu itd.) 8. provoditi rotacijske mjere upravljanja i održavanja, posebno svakodnevno provjeravajući razinu ulja i razinu rashladne tekućine u motoru, svakodnevno provjeravati kaljužu i, prema potrebi, održavati održavanje. 9. voditi dnevnik u koji se moraju unositi evidencije o vremenskim izvješćima, sva oštećenja otkrivena na jahti i opremi, prizemljima i drugim posebnim događajima (užad u elisu itd.) 10. ako i u mjeri koja postoji, savjesno vodite radio-knjigu i, gdje je to primjenjivo, carinu i inventar, dnevnik odlaska i dolaska. 11. odmah prijavite bilo kakvo uzemljenje i, u slučaju sumnje na oštećenje unajmljene jahte, odmah se uputite prema sljedećoj luci i dogovorite pregled ronioca te, nakon savjetovanja s najmoprimcem i prema njegovim uputama, organizirajte kran ili suho -pristanište. 12. obratite pažnju na posebne vjetrove i vremenske uvjete, a posebno pazite tijekom noćnih putovanja. 13. samo ulaziti i izlaziti iz luke pod motorom, ali putovati pod motorom samo ako i koliko god je potrebno (i ni u kojem slučaju pod jedrom koje započinje s nagibom od 10 stupnjeva!). 14. ukrcati se na jahtu samo s odgovarajućim, čistim cipelama za čamce čija se boja ne trlja. 15. pružiti pomoć u vuči samo u nuždi, da se unajmljena jahta vuče samo u nuždi i koristiti vlastite užad / konope, pričvrstiti vodove (belegen) samo na stezaljke, vitla ili podnožje jarbola, a ne na sklopi bilo kakve sporazume u vezi s troškovima vuče i oporavka, osim ako strana koja pruža pomoć ne odbije njezinu pomoć. 16. pridržavati se zakonskih odredbi zemalja u kojima Charteree boravi, prolazi ili je gost i unaprijed se raspitati o potrebnim dozvolama ili putničkim dozvolama 17. uvijek pravilno i pravilno proći brod kroz luku i carinske vlasti i uredno platiti sve nastale lučke troškove. 18. da bez nepotrebnog odgađanja obavijeste najbližu policijsku postaju o bilo kojoj krađi jahte ili njezinog pribora 19. da ne daje ili daje u zakup unajmljenu jahtu trećim stranama. 20. ne dopustiti na brod više osoba nego što je dopušteno ili dogovoreno (posada) ili bilo koje životinje 21. da ne vrši nikakve preinake na čamcu i opremi. 22. Bez pismenog pristanka najmoprimca nije dopušteno: - ponijeti svu neprijavljenu robu koja podliježe carinama ili opasnu robu ili tvari. - sudjelovati u regatama - za izlazak iz zaštićenih luka u slučaju vjetra stalno do 7 Bft i više - za korištenje jahte u svrhe obuke, prijevoz uz naknadu itd. 23. Najamnik može ograničiti put otpreme u slučaju nesigurnih / nesigurnih uvjeta plovidbe ili zabraniti noćno putovanje. Rute navedene u Ugovoru mogu se ostaviti samo uz izričito odobrenje najma. Charteree i skiper i posada odgovorni su za plovidbu jahtom i odgovorni su unajmitelju ili osiguravatelju za bilo kakvu štetu koja nastane zlouporabom traženih pravila ponašanja. U kontekstu ovog sporazuma, članovi posade smatrat će se zamjeničkim agentima Charteree-a / skipera.

10. ZAMJENA NAJAMNOGA JAHE
Poveljanik će unajmljenu jahtu predati unajmitelju ili imenovanim predstavnicima spremnim za plovidbu u spremnom stanju prema kontrolnom popisu, očišćenom iznutra i izvana, s priključenim spremnikom za plin (plus rezervoar) i s punim spremnikom benzina (plus zamjenski spremnik za gorivo). Najmoprimac može zamijeniti potrošeni i nenapunjeni materijal (npr. Gorivo) na trošak najamnika i odrediti paušalnu naknadu za troškove, a može dogovoriti i čišćenje na trošak najamnika, ako se dogovori. Čišćenje se može ugovoriti uz nadoplatu. Charteree će pravovremeno dovesti unajmljenu jahtu na privez (najmanje 1-2 sata prije vremena primopredaje), tako da je moguća detaljna provjera i čišćenje. Obje strane zajednički će pregledati stanje čamca i kompletnost opreme. Najamnik će obavijestiti najmoprimca čak i u slučaju sumnje da je oštećen na jahti te će po povratku odmah prijaviti izgubljenu, oštećenu ili nefunkcionalnu opremu. Najamnik i najmoprimac pripremit će popis nedostataka i gubitaka, a zatim će upotrijebiti ovaj i kontrolni popis za pripremu protokola koji će biti obvezujući za izvršenje od strane obje strane. Ako najmoprimac odbije pripremiti protokol prihvaćanja, smatrat će se da je jahta vraćena slobodnom i bez nedostataka. Nakon tog vremena prigovori se više neće moći uspješno iznositi; ovo se neće primjenjivati ako i u mjeri u kojoj su postojale latentne greške prilikom povrata u posjed, za što je Charteree odgovoran kao rezultat namjernog ili grubog nemara. Najamnik posebno ne može zadržati obveznicu za naknadno otkrivenu štetu. Vrsta, opseg i razina štete koja se može i koja će se otkloniti tek u kasnijoj fazi i, gdje je to primjenjivo, nakon daljnje uporabe unajmljene jahte, detaljno će se dokumentirati i bit će obvezujuće za obje strane.

11. OŠTEĆENJE (NAJAMANE JAHE)
Charteree će bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti najmoprimca o bilo kakvoj posljedičnoj šteti, obvezama ponašanja, šteti zbog odgovornosti, sudarima, nesrećama, onesposobljavanju, kvarovima na operacijama, oduzimanju jahte ili drugim događajima. Charteree i najmoprimac moraju uvijek biti na raspolaganju za upute i pitanja. Charteree može otkloniti štetu zasnovanu na uobičajenom trošenju ili umoru materijala do iznosa od 150 EUR bez savjetovanja, a odgovarajuće troškove najamnik će nadoknaditi uz predočenje računa. Poveljatelj će obavijestiti najmoprimca o troškovima koji premašuju taj iznos (osim u hitnim slučajevima ili u slučajevima prijeteće opasnosti), dokumentirat će i nadzirati takve troškove i, ako je potrebno, izvršiti početne financijske troškove. Razmijenjeni dijelovi moraju se čuvati. Povelja će poduzeti sve radnje koje smanjuju štetu i njezine posljedice (npr. Kvar). Ako oštećenje nije moguće otkloniti na licu mjesta, Charteree može biti obvezan - na zahtjev unajmljivača - vratiti se prije vremena (moguće 24 sata prije prijenosa posjeda) ako je to opravdano i razumno u datim okolnostima. Ako je najmoprimac odgovoran za štetu, cijena najma vraća se proporcionalno za svaki započeti dan. Ako najmoprimac ne bude odgovoran za kvar, isključuju se svi dodatni kompenzacijski zahtjevi za naknadu štete od strane najamnika. Charteree / Skipper / Posada snosi do iznosa jednakog njegovoj obveznici troškove otklanjanja nedostataka ili popravka materijalne štete na unajmljenoj jahti ili opremi. Štetu koja premašuje ovaj iznos pokriva osiguratelj trupa, osim ako skiper i / ili posada ne djeluju namjerno ili iz krajnje nepažnje ili krše odredbe Ugovora o povelji, a one imaju uzročnu vezu s događajem štete koji se dogodio. Ovo se ne odnosi na oštećenja nastala istrošenošću (npr. Otvaranje šavova na jedrima) ili oštećenja za koja skiper i njegova posada nisu bili krivi.

12. OSTALA ODGOVORNOST UMJETNIKA
Charteree je odgovoran za svu štetu koja je kriv on ili njegova posada koju su on ili njegova posada prouzročili trećim osobama ili unajmljenoj jahti, njenoj opremi ili priboru, posebno za štetu koja se može pripisati nepravilnoj uporabi ili neispravnom održavanju (ako i u mjeri u kojoj je dužnost Charteree-a) proizvođača na brodu. U slučaju namjernog ili krajnje nesavjesnog ponašanja, Charteree će također odgovarati za zahtjeve koje podnese osiguravatelj trupa (regres). Ako je i u onoj mjeri u kojoj je kriv, Charteree će također biti odgovoran za sve posljedične i ekonomske gubitke (npr. U slučaju oduzimanja) u skladu sa zakonskim propisima dotične države. Ako najmoprimac osigura profesionalnog skipera, on će biti odgovoran za plovidbu jahtom i odgovoran je za štetu koju je on prouzročio, ali ne i za štetu (zajednički) nastalu od gostiju. U slučaju namjernog ili krajnje nesavjesnog ponašanja najamnika ili njegove posade za koje najamnik odgovara trećom stranom bez (zajedničke) krivnje na bilo koji način, najamnik će odštetiti najamnika protiv svih i svih posljedice prema privatnom i kaznenom zakonu, svi troškovi i bilo koji pravni progon u zemlji i inozemstvu. Ako postoji više Povelja, oni će biti solidarno odgovorni. Charteree je u potpunosti odgovoran za štetu koja je uzročno povezana s lažnim prikazivanjem njegove sposobnosti plovidbe brodom.

13. ODGOVORNOST NAJAMA
Najmoprimac je sam odgovoran prema Ugovoru o najmu za gubitak ili oštećenje imovine Charteree-a ili posade ili za nesreće samo ako je postupio namjerno ili iz nehata, ali ne i za suverene uredbe, više sile itd. Najamnik je odgovoran za štetu nastalu nepreciznošću, promjenama ili pogreškama u pruženim nautičkim materijalima, poput pomorskih karata, priručnika, kompasa, radijskih tragača itd., samo ako nije izričito obavijestio Charteree ili odgovornog skipera nakon prijenosa posjeda jahte o ovoj mogućnosti i njegove zajedničke dužnosti da ih pregleda. Međutim, na zahtjeve za naknadu štete temeljene na odgovornosti za štetu nanesenu povredom života, udova ili zdravlja uslijed namjerne ili nemarne povrede dužnosti i za drugu štetu na temelju namjerne ili grubo nepažljive povrede dužnosti od strane unajmljivača ostat će nepromijenjeni i svi dogovori.

14. OSIGURANJE (NAJAM)
Osigurano je trup plovila za unajmljenu jahtu za imovinsku štetu na brodu i opremi i osiguranje od fiksne odgovornosti bez ikakvih viška za osobne ozljede i materijalnu štetu. Iznos pokrivene obveze je najmanje milijun eura. Osobne ozljede kao posljedica nesreća na brodu, oštećenja predmeta koje su skiper i posada unijeli na brod i štete prouzročene namjernim ili krajnje nesavjesnim ponašanjem neće biti pokrivena takvim osiguranjem, što znači da, općenito govoreći, Charteree, a ne Zakupnik će za to odgovarati u slučaju kvara. Isključenje osiguranja trupa neće rezultirati nikakvom naknadom odgovornosti Chartereea od strane unajmljivača za štetu koju osiguratelj ne preuzme zbog namjernog ponašanja, grube nepažnje ili zlouporabe odredbi Ugovora o najmu (npr. Odstupanje od dogovorene rute otpreme) ) ili s obzirom na koje osiguravatelj trupa i sam može zahtijevati naknadu štete. Iznajmljivanje će se izvršiti u skladu sa zakonskim odredbama na snazi na putu za najam plovila.

15. OBVEZNICA (ODREDBE, POSEBNOSTI)
Ako nije drugačije ugovoreno, Charteree će položiti nakon prijenosa posjeda obveznicu u skladu s ugovorom o najmu. Obveznica se polaže u gotovini ili kreditnom karticom. On će odgovarati za štetu po čarter krstarenju do maksimalnog protuvrijednosti ovog iznosa isključivo za imovinsku štetu najamne jahte i njenog pribora, izgubljenu opremu i krađu za koju je utvrđeno da je kriv on ili njegova posada; ovo se ne odnosi na bilo kakvo smanjenje vrijednosti kao rezultat normalnog trošenja. U slučaju više sile i krađe, ovo će se primjenjivati samo ako i u mjeri u kojoj je rizik krivicno povećan (npr. Izlazak tijekom upozorenja na oluju). Obveznica će se platiti u gotovini ili kreditnom karticom nakon prijenosa posjeda jahte ili unaprijed elektroničkim prijenosom i dospijeva za trenutnu naknadu nakon povratka jahte u posjed ako je čarter održan bez ikakve štete. Ako se popravci mogu ili trebaju izvršiti samo kasnije i ako je na temelju procjene razine štete predvidivo da će trošak biti manji od polovice deponiranog iznosa, tada barem pola treba odmah dospjeti na nadoknadu.

16. OSTALI UGOVORI, RAZNI, OBAVIJESTI
1) Cjenik, odstupanja, izmjene U slučaju sumnje ili nesigurnosti primjenjuju se cijene prema odgovarajućem važećem cjeniku najma. U slučaju da se porezi, naknade ili carine uključeni u cijenu najma povećavaju ili smanjuju po zakonu, a da stranke nemaju utjecaja na to, najmoprimac i najamnik ovime izjavljuju da se slažu s odgovarajućom prilagodbom Sporazuma. 2) Različiti ugovori o čarteru / drugi ugovori koji će se izvršiti na licu mjesta Zbog odredbi primjenjivih u zemlji najamnika, može biti da Charteree mora imati ugovor o najmu na brodu izrađen na jeziku zemlje gosta. 3) Pravna kategorizacija / odgovornost stranaka (agent / najmoprimac / organizator): Ako se ugovor o zakupu zaključi putem charter agencije, takva charter agencija djeluje kao agent između charterree i chartera. Agencija za posredovanje odgovorna je samo u kontekstu dužnosti i odgovornosti zastupnika prema ugovornom odnosu s Charteree-om. U ovom Ugovoru i u svim budućim ugovornim izmjenama i jednostranim izjavama Chartereea unajmitelju, agent će djelovati kao ovlašteni zastupnik u ime i za račun dotičnog najamnika i bit će ovlašten za naplatu potraživanja.

17. ZAVRŠNE ODREDBE (MJERODAVNO ZAKONO, ODVOJENOST I SL.)
Charteree i najmoprimac izjavljuju u dogovoru s agentom da bilo koji daljnji sporazum sklopljen na licu mjesta između najamnika i charterree neće imati učinka za ili protiv agenta što se tiče njegove odgovornosti u vezi s određenom uporabom unajmljene jahte. Usmene obveze ili pomoćni sporazumi bit će primjenjivi na obje strane samo nakon pismene potvrde. Ako su pojedinačne odredbe ovog Sporazuma nevaljane, nevaljane ili nemaju pravni učinak, valjanost ostatka Ugovora time neće utjecati.