YACHT POOL - FAIR CHARTER AGREEMENT

Przetłumaczone z angielskiego tekstu za pomocą Google Translate


1. CENA CZARTERU
Cena czarteru obejmuje korzystanie z jachtu (wraz z akcesoriami) przez Charteree, naturalne zużycie (np. Uszkodzenia spowodowane zmęczeniem materiału), wsparcie i cła, opłaty i podatki na stałym miejscu cumowania (wyjątek: dziennik tranzytowy, zezwolenie) oraz odpowiedzialność ubezpieczenie i ubezpieczenie kadłuba jachtu.

2. OBOWIĄZKI CZARTEROWE
Czarterujący zobowiązuje się do Charteree 1. że dostarczy czarterowany jacht w uzgodnionym terminie po uiszczeniu pełnej ceny czarteru w stanie zdatnym do żeglugi i odpowiednim stanie technicznym i konserwacyjnym (uwaga: dane konserwacyjne, w szczególności nadmuchiwana tratwa ratunkowa, sygnały alarmowe) 2. że dostarczy dokumentację pokładową (ważne: zaktualizowane mapy morskie), która wyszczególnia terytorium oceanu i czas żeglugi dozwolony i objęty polisami ubezpieczeniowymi 3. że zwróci koszty przestoju, jeśli Charteree nie będzie już w stanie użytkować jachtu z powodu usterki (w całości lub w części). Zwrot kosztów nie przysługuje, jeśli Charteree jest sam odpowiedzialny za przestój (np. Z powodu spowodowanych przez niego szkód). 4. że w okresie czarteru będzie on dostępny przez telefon lub radio przynajmniej w zwykłych godzinach pracy. Instrukcja obsługi jachtu czarterowego musi znajdować się na pokładzie w języku angielskim lub w języku umowy czarterowej.

3. LICENCJE ŻEGLARSKIE; CERTYFIKATY KWALIFIKACJI
Karta Charteree gwarantuje, że posiada oficjalną licencję statku rekreacyjnego lub że będzie mu towarzyszył członek załogi jako szyper, który posiada odpowiednie świadectwo kwalifikacji, a ponadto, że on lub jego szyper posiada całą niezbędną wiedzę nawigacyjną i żeglarską oraz doświadczenie w w celu bezpiecznego kapitana czarterowanego jachtu na planowaną podróż (trasę) na wodach otwartych pod żaglami i / lub silnikiem z uwzględnieniem odpowiedzialności za załogę i materiały. Ponadto Charteree zobowiązuje się traktować czarterowany jacht jako swoją własność zgodnie z zasadami dobrej żeglarstwa i używać go zgodnie z właściwymi przepisami ustawowymi i regulacjami regionów, w których jacht jest użytkowany. Przed przekazaniem czarterowanego jachtu Czarterujący może zweryfikować zdolność odpowiedzialnego szypra do prowadzenia łodzi. W tym celu może już przed zawarciem Umowy zażądać udokumentowania wcześniejszego doświadczenia żeglarskiego oraz zażądać przedstawienia licencji żeglarskich lub świadectw kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia jachtu w uzgodnionej klasie i rejonie żeglugi. W przypadku wątpliwości patentowych, co do kwalifikacji do bezpiecznego sternika czarterowanego jachtu i załogi, Czarterujący może na koszt Charteree wyznaczyć lub zorganizować skipera do Charteree. Jeżeli jest to niemożliwe lub jeśli Charteree nie wyrazi na to zgody, Czarterujący może odmówić wydania jachtu; w takim przypadku zapłacona cena czarteru zostanie zwrócona po pierwotnie uzgodnionej cenie czarteru tylko w przypadku udanego czarteru alternatywnego. Jeżeli czarter alternatywny jest możliwy tylko po niższej cenie, Czarterującemu przysługuje odpowiednia różnica. Ważne: Charteree / skiper ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu, jak również za załogę, statek, wyposażenie i wyposażenie w stosunku do Czarterującego i ubezpieczyciela.

4. ZAKŁÓCENIA WYNIKÓW (UMOWA CZARTEROWA)
1) Prawa Charteree a) Jeżeli Czarterujący nie dostarczy czarterowanego jachtu nie później niż 4 godziny po ustalonym w umowie terminie, Charteree może obniżyć cenę czarteru proporcjonalnie do rozpoczętego dnia postoju. To samo dotyczy koniecznych napraw, niezależnie od winy Czarterującego. Charteree może również, według własnego wyboru, odstąpić od Umowy za pełnym zwrotem dokonanych płatności, jeśli od uzgodnionego czasu przekazania upłynęło więcej niż 24 godziny; w przypadku czarteru trwającego co najmniej 10 dni termin ten wydłuża się do 48 godzin. Czarterujący może zapewnić rozsądny jacht zastępczy, który jest obiektywnie tego samego poziomu i który spełnia również potrzeby Charteree. Jeżeli już przed rozpoczęciem czarteru jest jasne, że jacht nie będzie dostępny lub może nie zostać przekazany w uzgodnionym terminie, Charteree może odstąpić od Umowy nawet przed rozpoczęciem czarteru. b) Jeżeli czarterowany jacht, jego wyposażenie lub akcesoria odbiegają w sposób negatywny od ustalonego w umowie stanu (wady), Charteree może zawsze żądać odpowiedniego obniżenia ceny czarteru, ale może odstąpić od Umowy tylko wtedy, gdy obiektywnie Zdatność morska czarterowanego jachtu jest ograniczona lub poprawna nawigacja przy użyciu powszechnych metod nawigacyjnych jest znacznie utrudniona, a tym samym znacznie zwiększa się ryzyko dla bezpieczeństwa łodzi i załogi. c) Jeżeli Czarterujący nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu, nie będzie dalszych roszczeń wobec Czarterującego w związku z odszkodowaniem wynikającym z Umowy Karty za szkody następcze (np. koszty podróży / zakwaterowania); jednakże Czarterujący niniejszym przenosi na Charteree wszelkie roszczenia odszkodowawcze wobec osób trzecich. Czarterujący bez zbędnej zwłoki powiadomi Charteree o wszelkich takich zdarzeniach i możliwych konsekwencjach szczegółowo i we właściwy sposób. Statut zobowiązuje się do obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy w drodze jednostronnego oświadczenia złożonego Czarterującemu i uzasadni to stosowne. 2) Anulowanie W przypadku odstąpienia przez Charteree od umowy czarteru, zostaną poniesione uzgodnione koszty anulowania. W przypadku, gdy Karta Statutu nie będzie w stanie wyruszyć na turę, zawiadomi o tym Czarterującego w sposób wiążący bez zbędnej zwłoki na piśmie lub faksem, w tym przypadku decyduje czas otrzymania zawiadomienia przez Czarterującego. W przypadku alternatywnego czarteru na tych samych warunkach, Charteree otrzyma zwrot dokonanych do tego czasu płatności pomniejszonych o opłatę manipulacyjną w wysokości 150 EUR. Karta Karty może zapewnić odpowiedni zastępczy akt prawny, który przejmuje Umowę wyłącznie za zgodą lub pisemną zgodą Czarterujący. W przypadku czarteru alternatywnego po obniżonej cenie lub na krótszy okres, odpowiednia różnica plus opłata manipulacyjna będzie należna i płatna. W przypadku uzgodnienia w umowie różnych portów przeładunkowych i zwrotnych lub portów zagranicznych, odszkodowanie zostanie zwiększone o 20% w danym przypadku. Czarterujący może odstąpić od Umowy w przypadku nieterminowego uregulowania poniesionych kosztów i wyraźnie zastrzega sobie prawo do dochodzenia dodatkowych roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania Umowy. We wszystkich innych przypadkach Czarterujący ma prawo do uzgodnionej w umowie ceny czarteru. Dlatego zdecydowanie zaleca się wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z czarteru. 3) Prawa Czarterującego: Jeżeli łódź nie zostanie zwrócona nie później niż 2 godziny po ustalonym w umowie terminie, Czarterujący może żądać od Charteree pro rata stałej zapłaty ceny czarterowej za każdy rozpoczęty dzień. Karta Karty gwarantuje terminowy zwrot. W związku z tym od samego początku bierze pod uwagę lokalne warunki wietrzne i pogodowe, uwzględnia w swoich planach problemy pogodowe i utrzymuje jacht w dostatecznej odległości od miejsca powrotu. W przypadku winy lub jednostronnych działań Czarterujący może żądać odszkodowania. Nie dotyczy to sytuacji, gdy terminowy zwrot nie jest możliwy ze względu na niebezpieczne warunki pogodowe / morskie (nagłe pogorszenie) w rozumieniu ograniczenia ryzyka. W przypadku pozostawienia czarterowanego jachtu w innym miejscu niż uzgodnione miejsce zwrotu, Charteree ponosi koszty powrotu na wodę lub ląd, jeżeli ponosi winę. W każdym przypadku Czarterujący zostanie powiadomiony bez zbędnej zwłoki. We wszystkich przypadkach Charteree może udowodnić, że nie wystąpiły żadne szkody lub szkody były mniejsze.

5. ANULOWANIE
W przypadku odstąpienia od umowy czarteru przez Charteree, w oparciu o cenę czarteru zostaną poniesione następujące koszty anulowania. Za wysiłki, które nie mają zastosowania z powodu pominięcia czarteru, nie zostanie naliczona żadna opłata za anulowanie, jak na przykład za: sprzątanie, kaucję, pościel, wyposażenie specjalne itp. Wykupienie polisy ubezpieczenia kosztów podróży / czarteru jest już wyraźnie zalecane w momencie wykonywania Umowy.

6. SPOSÓB PŁATNOŚCI
Jeżeli uzgodnione płatności nie zostaną dokonane w odpowiednim terminie, Czarterujący może po bezowocnym ostrzeżeniu wypowiedzieć Umowę Czarteru i wyczarterować jacht w inny sposób. Charteree zapewnia odszkodowanie za wszelkie straty gospodarcze. Umowa wchodzi w życie, jeżeli podpisany egzemplarz Umowy zostanie przekazany Czarterującemu lub agentowi w ciągu 10 dni od daty wystawienia.

7. LISTA ZAŁOGI
Nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem czarteru, Charteree powiadomi Czarterującego o wszystkich podróżujących osobach (załodze) na podstawie powyższej listy.

8. OBJĘCIE CZARTEROWANEGO JACHTU
Karta Charteree przejmuje jacht na własną odpowiedzialność. Czarterujący lub wyznaczony przez niego przedstawiciel dostarczy Charteree czarterowany jacht gotowy do żeglugi, w idealnym stanie technicznym, oczyszczony wewnętrznie i zewnętrznie, z dołączonym kanistrem gazowym (i rezerwowym), z pełnym zbiornikiem paliwa z pełnym zbiornikiem na paliwo zastępcze . Stan łodzi, wszystkie funkcje techniczne (w szczególności żagiel, światła i silnik) oraz kompletność wyposażenia i wyposażenia muszą być dokładnie sprawdzone przy użyciu listy wyposażenia i listy kontrolnej przez obie Umawiające się Strony podczas procedury zapoznawczej. Czarterujący gwarantuje, że jacht i jego wyposażenie spełniają wymagania odpowiednich statutów i przepisów na uzgodnionej trasie czarterowej. Zdatność żeglugową czarterowanego jachtu i wyposażenia strony następnie potwierdzają w sposób wiążący przed przekazaniem w formie podpisu. Po tym czasie nie można skutecznie wnosić sprzeciwu. Nie ma to zastosowania, jeśli iw zakresie, w jakim w momencie przekazania wystąpiły ukryte wady, nawet jeśli Czarterujący nie ponosi w tym zakresie winy. Charteree może odmówić objęcia jachtu w posiadanie tylko wtedy, gdy zdolność żeglugowa została znacznie zmniejszona, a nie w przypadku nieistotnych odchyleń lub usterek. Firma czarterowa musi udowodnić w dokumentach statku, że jacht jest objęty ubezpieczeniem OC i opłacona została składka.

9. OBOWIĄZKI CZARTERU
Karta Charteree ma następujące zobowiązania wobec Czarterującego: 1. wszyscy członkowie załogi muszą zostać wyznaczeni nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem czarteru (przygotowanie listy załogi). 2. łódź musi być już udostępniona w umówionym miejscu zwrotu na 1-2 godziny przed wygaśnięciem Umowy do wymeldowania. 3. uzgodniony okres czarteru nie może zostać jednostronnie przedłużony bez konsultacji z Czarterującym. 4. jacht powinien pozostawać w dostatecznej odległości od portu powrotnego w ciągu ostatnich 24 godzin przed zawarciem czarteru w celu zapewnienia terminowego przybycia w przypadku niekorzystnych warunków (zła pogoda, silny wiatr itp.). Burze nie mają wpływu na obowiązek punktualnego zwrotu łodzi, z wyjątkiem przypadku siły wyższej. W przypadku możliwego do przewidzenia późnego powrotu Czarterującego należy bez zbędnej zwłoki poinformować. 5. Czarterujący musi zostać powiadomiony bez zbędnej zwłoki, jeśli zakręt musi zostać zakończony w miejscu innym niż port powrotny. W takim przypadku Charteree odpowiada za opiekę nad łodzią lub za opiekę nad nią przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, do czasu gdy Czarterujący będzie w stanie objąć łódź w posiadanie. Przywilej wygasa dopiero z chwilą objęcia w posiadanie, a Charteree poniesie wszelkie wynikające z tego koszty. 6. z czarterowanym jachtem i wyposażeniem należy obchodzić się ostrożnie i zgodnie z zasadami należytej i właściwej żeglarstwa. 7. Karta Charteree przed rozpoczęciem skrętu powinna zapoznać się z systemem technicznym i wszystkimi pozostałymi systemami jachtu, zastosować się do instrukcji znajdujących się na pokładzie oraz zapoznać się ze szczegółami szlaku żeglugi (prądy, zmienione poziomy wody w przypadku silnych wiatrów, wiatrów, efektów tunelu aerodynamicznego itp.) 8. przeprowadzać kontrolę obrotów i czynności konserwacyjne, w szczególności codziennie sprawdzać poziom oleju i chłodziwa w silniku, codziennie sprawdzać zęzy i tam, gdzie ma to zastosowanie, konserwować. 9. prowadzić dziennik okrętowy, w którym zapisy dotyczące prognozy pogody, wszelkich stwierdzonych uszkodzeń jachtu i wyposażenia, wejść na mieliznę i innych zdarzeń specjalnych (liny w śmigle itp.) Muszą być wpisywane. 10. jeśli iw zakresie, w jakim występują, sumiennie prowadzić książka radiowa oraz, w stosownych przypadkach, rejestr celny i spis inwentaryzacji, odlotów i przylotów. 11. niezwłocznie zgłosić wejście na mieliznę, aw przypadku podejrzenia uszkodzenia czarterowanego jachtu, niezwłocznie udać się w kierunku kolejnego portu i umówić się na oględziny przez nurka i po konsultacji z Czarterującym i po jego wskazaniu załatwić dźwigiem lub wysuszyć -dok. 12. zwracać uwagę na szczególne warunki pogodowe i wiatrowe oraz zachować szczególną ostrożność podczas nocnych podróży. 13. tylko do wchodzenia i wychodzenia z portu pod silnikiem, ale do podróżowania pod silnikiem tylko wtedy, gdy jest to konieczne (i w żadnym wypadku nie pod żaglami rozpoczynającymi się z przechyłem 10 stopni!). 14. wchodzić na jacht tylko w odpowiednich, czystych butach żeglarskich, których kolor nie ściera się. 15. udzielania pomocy przy holowaniu tylko w sytuacjach awaryjnych, holowania czarterowanego jachtu tylko w sytuacjach awaryjnych i używania własnych lin / lin, mocowania lin (belegen) tylko do zacisków, wciągarek lub stopy masztu, a nie do zawierać jakiekolwiek porozumienia dotyczące kosztów holowania i zwrotu kosztów, chyba że strona udzielająca pomocy odmówi udzielenia pomocy. 16. w celu przestrzegania ustawowych przepisów krajów, w których Charteree przebywa, przepływa lub jest gościem, oraz do wcześniejszego zasięgania informacji o wszelkich niezbędnych licencjach lub zezwoleniach na podróż 17. zawsze należycie i prawidłowo przepuszczać łódź przez port i organy celne i należycie uiścić wszelkie poniesione opłaty portowe. 18. bez zbędnej zwłoki powiadomić najbliższy posterunek policji o każdej kradzieży jachtu lub jego akcesoriów 19. nie udostępniać ani nie podnajmować czarterowanego jachtu osobom trzecim. 20. zakaz wpuszczania na pokład większej liczby osób, niż jest to dozwolone lub uzgodnione (załoga) lub jakichkolwiek zwierząt 21. nie dokonywać żadnych modyfikacji łodzi i wyposażenia. 22. Zabrania się bez pisemnej zgody czarterującego: - wnoszenia ze sobą niezadeklarowanych towarów objętych cłem lub towarów lub substancji niebezpiecznych. - do udziału w regatach - wyjścia z chronionych portów w przypadku siły wiatru do stale 7 Bft i wyższych - do wykorzystania jachtu do celów szkoleniowych, płatnego transportu itp. 23. Czarterujący może ograniczyć trasę żeglugi w przypadku niebezpiecznych / niepewnych warunków żeglugowych lub zabronić podróży nocnych. Trasy określone w Umowie można opuścić tylko za wyraźną zgodą Czarterującego. Charteree oraz szyper i załoga odpowiadają za żeglugę jachtu i odpowiadają wobec Czarterującego lub ubezpieczyciela za wszelkie szkody wynikające z nadużycia wymaganych zasad postępowania. W kontekście niniejszej Umowy, członkowie załogi będą uważani za zastępczych agentów Karty / szypra.

10. REPOZYCJA CZARTEROWANEGO JACHTU
Karta Charteree przekaże czarterowany jacht Czarterującemu lub jego wyznaczonym przedstawicielom gotowy do żeglugi w stanie złożonym zgodnie z listą kontrolną, wyczyszczonym wewnętrznie i zewnętrznie, z dołączonym kanistrem gazowym (plus kanister rezerwowy) i pełnym zbiornikiem paliwa (plus zapasowy kanister paliwa). Czarterujący może wymienić zużyty i nie uzupełniony materiał (np. Paliwo) na koszt Charteree i ustalić zryczałtowaną opłatę za koszty oraz może zorganizować czyszczenie na koszt Charteree, jeśli zostało to uzgodnione. Czyszczenie można uzgodnić w umowie za dodatkową opłatą. Charteree zobowiązuje się przynieść wyczarterowany jacht na przystań w odpowiednim czasie (nie mniej niż 1-2 godziny przed przekazaniem), tak aby możliwe było szczegółowe sprawdzenie i wyczyszczenie. Obie strony wspólnie sprawdzą stan łodzi i kompletność wyposażenia. Charteree powiadomi Czarterującego nawet w przypadku podejrzenia uszkodzenia jachtu i niezwłocznie zgłosi wszelkie zagubione, uszkodzone lub nie działające już wyposażenie po zwrocie. Karta Statutu i Czarterujący sporządzą listę wad i strat, a następnie wykorzystają ją i listę kontrolną do sporządzenia protokołu, który będzie wiążący po wykonaniu przez obie strony. Jeżeli Czarterujący odmówi sporządzenia protokołu odbioru, jacht zostanie zwrócony jako wolny i wolny od wad. Po tym czasie sprzeciw może już nie być skuteczny; nie ma to zastosowania, jeśli i w zakresie, w jakim po przejęciu wystąpiły ukryte wady, za które Karta Karty jest odpowiedzialna w wyniku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. W szczególności Czarterujący nie może zatrzymać kaucji za później wykryte szkody. Rodzaj, zakres i poziom szkód, które mogą i będą naprawiane dopiero na późniejszym etapie oraz, w stosownych przypadkach, po dalszym użytkowaniu czarterowanego jachtu, powinny być szczegółowo udokumentowane i będą wiążące dla obu stron.

11. USZKODZENIA (CZARTEROWANEGO JACHTU)
Charteree powiadomi Czarterującego bez zbędnej zwłoki o wszelkich następstwach szkód, zobowiązaniach do zachowania, szkodach z tytułu odpowiedzialności, kolizjach, wypadkach, unieruchomieniu, awariach eksploatacyjnych, zajęciu jachtu lub innych zdarzeniach. Charteree i Czarterujący muszą być zawsze dostępni w celu uzyskania instrukcji i pytań. Uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia lub zmęczenia materiału mogą być naprawione przez Charteree do kwoty 150 EUR bez konsultacji, a odpowiednie wydatki zostaną zwrócone przez Czarterującego po przedstawieniu paragonu. Karta Karty poinformuje Czarterującego o wydatkach przekraczających tę kwotę (z wyjątkiem nagłych wypadków lub w przypadkach grożącego niebezpieczeństwa), dokumentuje i monitoruje takie wydatki oraz, jeśli to konieczne, dokona wstępnych nakładów finansowych. Wymienione części należy zachować. Karta Karty podejmie wszelkie działania, które zmniejszą szkody i ich skutki (np. Awaria). Jeżeli szkoda nie może być naprawiona na miejscu, Karta Charteree może być zobowiązana - na żądanie Czarterującego - do wcześniejszego zwrotu (możliwie 24 godziny przed przekazaniem własności), jeśli jest to uzasadnione i uzasadnione w danych okolicznościach. W przypadku, gdy Czarterujący ponosi odpowiedzialność za szkodę, cena czarteru zostanie zwrócona proporcjonalnie za każdy rozpoczęty dzień. Jeżeli Czarterujący nie ponosi odpowiedzialności za awarię, wszelkie dodatkowe roszczenia odszkodowawcze ze strony Karty Umowy są wykluczone. Charteree / Skipper / Crew do kwoty stanowiącej równowartość jego kaucji poniesie koszty usunięcia usterek lub naprawy szkód materialnych na czarterowanym jachcie lub wyposażeniu. Szkody przewyższające tę kwotę zostaną pokryte przez ubezpieczyciela kadłuba, chyba że szyper i / lub załoga działają umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa lub naruszają postanowienia Umowy Czarteru, a mają one związek przyczynowy ze zdarzeniem szkody. Nie dotyczy to szkód powstałych w wyniku zużycia (np. Rozwarcie szwów na żaglach) ani uszkodzeń, za które nie zawinił szyper i jego załoga.

12. INNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZARTERU
Charteree ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez niego lub jego załogę osobom trzecim lub czarterowanym jachtowi, jego wyposażeniu lub akcesoriom, w szczególności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub wadliwą konserwacją (jeśli i w zakresie obowiązek karty Charteree) generatorów na pokładzie. W przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, Charteree odpowiada również za roszczenia dochodzone przez ubezpieczyciela kadłuba (regres). Jeśli i w zakresie, w jakim ponosi winę, Karta Charteree będzie również odpowiedzialna za wszelkie następcze i ekonomiczne straty (np. W przypadku zajęcia) zgodnie z przepisami prawnymi danego kraju. W przypadku gdy Czarterujący zapewni profesjonalnego szypra, odpowiada on za żeglugę jachtu i odpowiada za szkody wyrządzone przez niego, ale nie za szkody (łącznie) wyrządzone przez gości. W przypadku umyślnego lub rażącego zaniedbania ze strony Czarterującego lub jego załogi, za które Czarterujący ponosi odpowiedzialność przez osobę trzecią bez (solidarnej) winy w jakikolwiek sposób, Karta Gwarancyjna zwolni Czarterującego z wszelkich konsekwencje wynikające z prawa prywatnego i karnego, wszelkie koszty i ewentualne postępowanie sądowe w kraju i za granicą. W przypadku gdy jest więcej niż jedno Charteree, osoby te odpowiadają solidarnie. Karta Charteree ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które mają związek przyczynowy z wprowadzeniem w błąd co do jego zdolności do żeglowania łodzią.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZARTERU
Czarterujący sam ponosi odpowiedzialność na podstawie Umowy Czarteru za utratę lub uszkodzenie mienia Czarterowego lub załogi lub za wypadki tylko wtedy, gdy działał umyślnie lub w wyniku zaniedbania, ale nie za suwerenne dekrety, siłę wyższą itp. Czarterujący ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane niedokładnością, zmianami lub błędami w dostarczonych materiałach żeglarskich, takich jak mapy morskie, podręczniki, kompas, radionamierniki itp. tylko wtedy, gdy nie powiadomił wyraźnie Charteree lub odpowiedzialnego szypra o przeniesieniu w posiadanie jachtu o takiej możliwości oraz o jego wspólnym obowiązku kontrolowania tego samego. Jednakże roszczenia odszkodowawcze wynikające z odpowiedzialności za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu w wyniku umyślnego lub wynikającego z niedbalstwa naruszenia obowiązków oraz za inne szkody wynikające z umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez Czarterującego pozostają nienaruszone i wszystkie umowy.

14. UBEZPIECZENIE (JACHT CZARTEROWY)
Czarterowany jacht posiada ubezpieczenie kadłuba od szkód majątkowych do łodzi i wyposażenia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej mieszkania bez udziału własnego z tytułu obrażeń ciała i szkód majątkowych. Kwota pokrycia zobowiązania to minimum milion euro. Uszkodzenia ciała w wyniku wypadków na pokładzie, uszkodzenia przedmiotów wniesionych na łódź przez szypra i załogę oraz szkody spowodowane działaniem umyślnym lub rażącym niedbalstwem nie są objęte tym ubezpieczeniem, co oznacza, że ogólnie rzecz biorąc, Charteree zamiast Czarterujący ponosi z tego tytułu odpowiedzialność w przypadku winy. Wykupienie ubezpieczenia kadłuba nie powoduje powstania przez Czarterującego żadnej odpowiedzialności cywilnej za szkody, których ubezpieczyciel nie podejmie w wyniku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa lub nadużycia postanowień Umowy Czarteru (np. Odstąpienie od uzgodnionej trasy przewozu ) lub w odniesieniu do których ubezpieczyciel kadłuba może sam dochodzić odszkodowania. Czarter odbywa się zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi na trasie czarterowej.

15. OBLIGACJE (POSTANOWIENIA, SZCZEGÓLNE)
O ile nie uzgodniono inaczej, Charteree zdeponuje w momencie przekazania posiadania na miejscu zabezpieczenie zgodnie z umową czarteru. Zabezpieczenie wpłaca się gotówką lub kartą kredytową. Odpowiada za szkody przypadające na jeden rejs czarterowy do maksymalnej równowartości tej kwoty wyłącznie za szkody majątkowe czarterowanego jachtu i jego akcesoriów, zgubiony sprzęt i kradzież, za które on sam lub jego załoga zostali winni; nie dotyczy to spadku wartości w wyniku normalnego zużycia. W przypadku siły wyższej i kradzieży ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy iw zakresie, w jakim ryzyko zostało w sposób zawiniony zwiększone (np. Wyjście podczas ostrzeżenia przed burzą). Kaucja płatna jest gotówką lub kartą kredytową przy przejęciu jachtu w posiadanie lub z góry przelewem elektronicznym i podlega natychmiastowemu zwrotowi po przejęciu jachtu, jeżeli czarter odbył się bez uszkodzeń. Jeżeli naprawa może lub powinna być wykonana dopiero w późniejszym terminie i jeżeli na podstawie oceny stopnia szkody można przewidzieć, że wydatek będzie mniejszy niż połowa wpłaconej kwoty, wówczas co najmniej połowa podlega natychmiastowemu zwrotowi .

16. POZOSTAŁE POROZUMIENIA, RÓŻNE, POWIADOMIENIA
1) Cennik, odchylenia, modyfikacje W przypadku wątpliwości lub niejasności obowiązują ceny zgodnie z odpowiednim obowiązującym cennikiem Czarterującego. W przypadku, gdy podatki, opłaty lub cła zawarte w cenie czarteru ulegną zwiększeniu lub obniżeniu z mocy prawa bez wpływu stron na to Czarterujący niniejszym oświadczają, że zgadzają się na odpowiednią korektę Umowy. 2) Odmienne umowy czarterowe / drugie umowy do zawarcia na miejscu Ze względu na przepisy obowiązujące w kraju Czarterującego, może się zdarzyć, że Charteree musi mieć na pokładzie umowę czarteru sporządzoną w języku kraju gościa. 3) Kategoryzacja prawna / odpowiedzialność stron (agent / czarterujący / organizator): W przypadku zawarcia umowy czarterowej za pośrednictwem agencji czarterowej, agencja ta będzie działać jako agent między Charteree a Czarterującym. Agencja maklerska ponosi odpowiedzialność tylko w ramach obowiązków i odpowiedzialności przedstawiciela w ramach stosunku umownego z Charteree. W niniejszej Umowie oraz we wszelkich przyszłych zmianach umownych i jednostronnych deklaracjach Charteree składanych Czarterującemu agent będzie działał jako upoważniony przedstawiciel w imieniu i na rachunek odpowiedniego Czarterującego i będzie upoważniony do ściągania należności.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE (PRAWO WŁAŚCIWE, ROZDZIELNOŚĆ ITP.)
Charteree i Czarterujący oświadczają w porozumieniu z agentem, że jakakolwiek dalsza umowa zawarta na miejscu pomiędzy Czarterującym a Charteree nie będzie miała wpływu na ani przeciwko agentowi w zakresie jego odpowiedzialności w związku z konkretnym wykorzystaniem czarterowanego jachtu. Ustne zobowiązania lub dodatkowe umowy mają zastosowanie do obu stron tylko po pisemnym potwierdzeniu. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej Umowy okażą się nieważne, nieważne lub pozbawione skutków prawnych, ważność pozostałej części Umowy pozostanie nienaruszona.