YACHT POOL - FAIR CHARTER AGREEMENT

Přeloženo z původního anglického textu pomocí Google Translate

1. CHARTOVÁ CENA
Cena nájmu zahrnuje použití jachty (plus příslušenství) pronajímatelem, přirozené opotřebení (např. Poškození způsobené únavou materiálu), podporu a cla, poplatky a daně při trvalém kotvení (výjimka: přepravní deník, povolení) a odpovědnost pojištění a havarijní pojištění jachty.

2. POVINNOSTI CHARTERŮ
Nájemce se zavazuje vůči Nájemci 1. že dodá pronajatou jachtu ve sjednaném termínu po úplném zaplacení ceny pronájmu v technickém stavu a údržbě způsobilém k plavbě a na moři (poznámka: údaje o údržbě, zejména nafukovací záchranný člun, nouzové signály) 2. že poskytne palubní dokumentaci (důležité: aktualizované námořní mapy), která podrobně popisuje oceánské území a doby plavby povolené a kryté pojistnými smlouvami 3. že uhradí prostoje, pokud nájemce již není schopen jachtu používat kvůli závadě (zcela nebo zčásti). Pokud je nájemce sám odpovědný za odstávku (např. Kvůli škodě, kterou způsobil), nebude poskytována žádná náhrada. 4. že bude pronajímateli k dispozici během charterového období telefonicky nebo rozhlasem alespoň během obvyklé kancelářské doby. Příručka k charterové jachtě musí být na palubě v angličtině nebo v jazyce nájemce.

3. PLACHETNÍ LICENCE; OSVĚDČENÍ O KVALIFIKACI
Nájemce zaručuje, že má úřední průkaz rekreačního plavidla nebo že jej bude doprovázet člen posádky jako kapitán, který má příslušné osvědčení o kvalifikaci, a navíc, že on nebo jeho velitel mají všechny nezbytné navigační a námořní znalosti a zkušenosti v oblasti aby bylo možné bezpečně přeskočit pronajatou jachtu pro plánovanou cestu (trasu) na otevřených vodách pod plachtami nebo motorem s přihlédnutím k odpovědnosti za posádku a materiály. Nájemce dále souhlasí, že s pronajatou jachtu bude zacházet jako se svým vlastním majetkem v souladu s pravidly dobrého námořního chování a že ji bude používat v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními a předpisy regionů, ve kterých je jachta používána. Před předáním pronajaté jachty může nájemce ověřit schopnost odpovědného kapitána kapitána lodi. Za tímto účelem může již před uzavřením dohody požadovat doklad o předchozích plavebních zkušenostech a požadovat, aby byl předložen s plavebními průkazy nebo osvědčeními o kvalifikaci nezbytnými pro velení jachty ve schválené třídě lodí a v oblasti plachtění. V případě pochybností o patentu týkajících se kvalifikace bezpečného kapitána pronajaté jachty a posádky může nájemce na náklady nájemce ustanovit nebo zajistit kapitána pro nájemce. Pokud to není možné nebo pokud s tím nájemce nesouhlasí, může nájemce odmítnout předání jachty; v takovém případě bude zaplacená cena pronájmu vrácena za původně sjednanou cenu pronájmu pouze v případě úspěšného alternativního pronájmu. Pokud je alternativní charter možný pouze za nižší cenu, má Charterer nárok na příslušný rozdíl. Důležité: Nájemce / kapitán nese za ně plnou odpovědnost, jakož i za posádku, loď, vybavení a inventář vůči nájemci a pojistiteli.

4. VÝKONOVÉ ROZDĚLENÍ (DOHODA O CHARTĚ)
1) Práva nájemce a) Pokud nájemce neposkytne pronajatou jachtu nejpozději 4 hodiny po smluvně dohodnutém čase, může nájemce snížit zapůjčenou cenu pro rata na poměrnou část započaté doby odstávky. Totéž platí i pro nezbytné opravy, bez ohledu na zavinění nájemce. Nájemce může také dle svého výběru odstoupit od dohody proti úplnému vrácení provedených plateb, pokud od dohodnuté doby předání uplynulo více než 24 hodin; v případě charterového období v délce nejméně 10 dnů se tato lhůta prodlouží na 48 hodin. Nájemce může poskytnout přiměřenou náhradní jachtu, která je objektivně na stejné úrovni a která rovněž odpovídá potřebám Nájemce. Pokud by již před začátkem pronájmu bylo jasné, že loď nebude k dispozici nebo že nebude předána v dohodnutém čase, může nájemce odstoupit od smlouvy ještě před zahájením pronájmu. b) Pokud se pronajatá jachta, její vybavení nebo příslušenství negativně liší od smluvně sjednaného stavu (vady), může nájemce vždy požadovat přiměřené snížení ceny pronájmu, ale může odstoupit od smlouvy, pouze pokud z objektivního hlediska je narušena způsobilost k pronájmu pronajatých jachet nebo je výrazně ztížena správná navigace pomocí běžných navigačních metod a významně se tak zvyšuje riziko pro bezpečnost lodi a posádky. c) Pokud není nájemce odpovědný za narušení výkonu, nevznikají vůči nájemci žádné další nároky ohledně odškodnění nájemce za následné škody (např. cestovní / ubytovací náklady); však nájemce tímto postupuje nájemci jakékoli nároky na náhradu škody vůči třetím stranám. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu podrobně a vhodným způsobem informovat Nájemce o takových událostech a možných důsledcích. Nájemce uplatní snížení cen nebo odstoupí od Smlouvy jednostranným prohlášením Nájemce a poskytne k tomu příslušné důvody. 2) Zrušení Pokud nájemce odstoupí od smlouvy o pronájmu, vzniknou dohodnuté náklady na zrušení. Pokud se nájemce nemůže vydat na tahu, bez zbytečného odkladu o tom písemně nebo faxem uvědomí nájemce, přičemž v tomto ohledu bude rozhodující čas přijetí oznámení nájemcem. Pokud by za stejných podmínek existoval alternativní nájemní smlouva, nájemci budou vráceny jeho platby do té doby snížené o poplatek za zpracování ve výši 150 EUR. Pronajímatel může poskytnout vhodného náhradního nájemce, který převezme smlouvu pouze se souhlasem nebo písemným souhlasem nájemce. V případě alternativního pronájmu za sníženou cenu nebo na kratší dobu je splatný příslušný rozdíl plus poplatek za zpracování. Pokud budou smluvně dohodnuty jiné předávací a zpětné přístavy nebo zahraniční přístavy, bude kompenzace v daném případě zvýšena o 20%. Nájemce může odstoupit od smlouvy v případě opožděného vyrovnání vzniklých nákladů a výslovně si vyhrazuje právo uplatnit další nároky na náhradu škody za neplnění smlouvy. Ve všech ostatních případech má nájemce nárok na smluvní cenu nájemného. Uzavření pojištění storna charteru se proto výslovně doporučuje. 3) Práva pronajímatele: Pokud loď nebude vrácena nejpozději do 2 hodin po smluvně dohodnutém čase, může nájemce od pronajímatele požadovat poměrnou část průběžné platby ceny pronájmu za každý započatý den. Nájemce zaručuje okamžitý návrat. V tomto ohledu musí od počátku zohledňovat místní větrné a povětrnostní podmínky, do svých plánů zahrnout problémy spojené s počasím a udržovat jachtu v dostatečné blízkosti místa návratu. V případě závady nebo jednostranných kroků může nájemce požadovat náhradu škody. To neplatí, pokud není možný včasný návrat z důvodu nebezpečných povětrnostních / mořských podmínek (náhlé zhoršení) ve smyslu omezení rizika. Pokud nájemce zanechá pronajatou jachtu na jiném místě než na dohodnutém místě návratu, nese náklady na návrat do vody nebo na pevninu, pokud se dopustí jeho viny. Nájemce bude ve všech případech bez zbytečného odkladu informován. Ve všech případech může nájemce prokázat, že nedošlo k žádnému nebo menšímu poškození.

5. ZRUŠENÍ
Pokud nájemce odstoupí od smlouvy o pronájmu, vzniknou na základě ceny pronájmu následující náklady na zrušení. Za úsilí, které nelze použít z důvodu opomenutí pronájmu, nebude účtován žádný storno poplatek, například za: úklid, poplatek za složení zálohy, ložní prádlo, speciální vybavení atd. Pojištění nákladů na zrušení cesty / pronájmu je již výslovně doporučeno v době uzavření smlouvy.

6. ZPŮSOB PLATBY
Pokud by dohodnuté platby nebyly provedeny včas, může nájemce na základě marného varování odstoupit od smlouvy o pronájmu a pronajmout jachtu jinak. Nájemce poskytne náhradu za jakékoli ekonomické ztráty. Smlouva vstoupí v platnost, pokud bude Charterovi nebo agentovi předložena podepsaná kopie Smlouvy do 10 dnů od data vydání.

7. SEZNAM POSÁDEK
Nejpozději 4 týdny před zahájením pronájmu je nájemce povinen oznámit nájemci všechny cestující osoby (posádku) na základě výše uvedeného seznamu.

8. PŘEBÍRÁNÍ CHARTOVANÉ JACHTY
Nájemce převezme jachtu na vlastní odpovědnost. Pronajímatel nebo jím pověřený zástupce poskytne pronajímateli pronajatou jachtu připravenou k plavbě a v jinak bezvadném stavu, vyčistěnou interně i externě, s připojeným plynovým kanystrem (a rezervním kanystrem), s plnou nádrží benzínu s plnou náhradní palivovou kanystr . Stav lodi, všechny technické funkce (zejména plachta, světla a motor) a úplnost příslušenství a inventáře budou oběma smluvními stranami během seznámení důkladně zkontrolovány pomocí seznamu vybavení a kontrolního seznamu. Nájemce zaručuje, že jachta a její vybavení splňují požadavky příslušných zákonů a předpisů v dohodnuté přepravní cestě charteru. Způsobilost objednané jachty a vybavení poté strany závazně potvrdí před předáním formou podpisu. Po uplynutí této doby již nelze úspěšně vznést námitky. To neplatí, pokud a do té míry, že při předání došlo ke skrytým vadám, i když v tomto ohledu nezavinil nájemce. Nájemce může odmítnout převzetí jachty, pouze pokud byla významně snížena způsobilost k plavbě, a nikoli v případě nepodstatných odchylek nebo vad. Charterová společnost musí doložit doklady o lodi, že jachta je kryta pojištěním odpovědnosti a že je zaplaceno pojistné.

9. POVINNOSTI PRONÁJMU
Nájemce má vůči nájemci následující povinnosti: 1. všichni členové posádky musí být jmenováni nejpozději 4 týdny před zahájením pronájmu (příprava seznamu posádky). 2. loď musí být již k dispozici na dohodnutém místě návratu 1 - 2 hodiny před vypršením platnosti smlouvy k odhlášení. 3. dohodnutá doba pronájmu nebude jednostranně prodloužena bez konzultace s nájemcem. 4. jachta musí být v posledních 24 hodinách před uzavřením charteru udržována v dostatečné blízkosti zpětného přístavu, aby byl zajištěn včasný příjezd v případě nepříznivých podmínek (špatné počasí, silný vítr atd.). Bouře nebudou mít vliv na povinnost včasně vrátit loď, s výjimkou případů vyšší moci. Nájemce musí být informován bez zbytečného odkladu v případě předvídatelného opožděného návratu. 5. Pokud musí být tah ukončen na jiném místě, než je zpáteční port, musí být nájemce bez zbytečného odkladu informován. V takovém případě je nájemce odpovědný za péči o loď nebo za její péči dostatečně kvalifikovanými osobami, dokud není nájemce schopen loď převzít. Charta skončí až po převzetí majetku a nájemce ponese veškeré následné náklady. 6. s pronajatou jachetou a vybavením bude zacházeno opatrně a v souladu s pravidly řádného a řádného námořního chování. 7. nájemce se před zahájením plavby seznámí s technickými a všemi dalšími systémy jachty, bude dodržovat pokyny uvedené na palubě a bude se informovat o zvláštnostech přepravní trasy (proudy, změněné hladiny vody v případě silného větru, dolního větru, účinků větrného tunelu atd.) 8. provádět opatření k regulaci otáčení a údržbě, zejména každodenní kontrolu hladiny oleje a chladicí kapaliny v motoru, denní kontrolu únosnosti a případně provádět údržbu. 9. vést deník, do kterého musí být zapsány záznamy o počasí, veškerá poškození zjištěná na jachtě a vybavení, uzemnění a jiné speciální události (lana ve vrtule atd.) 10. pokud a v rozsahu, v jakém jsou přítomny, svědomitě vést rozhlasový deník a případně celní a inventární záznam, protokol o odeslání a příletu. 11. Okamžitě nahláste jakékoli uzemnění a v případě podezření na poškození pronajaté jachty okamžitě jděte směrem k dalšímu přístavu a zajistěte prohlídku potápěčem a po konzultaci s nájemcem a na jeho pokyn zajistěte zvedání nebo vysoušení -dok. 12. věnujte pozornost zvláštním povětrnostním a povětrnostním podmínkám a buďte obzvláště opatrní při cestování v noci. 13. pouze pro vplutí a opuštění přístavu pod motorem, ale pro cestování pod motorem pouze v případě potřeby a tak dlouho (a v žádném případě pod plachtou počínaje náklonem 10 stupňů!). 14. přijít na palubu jachty pouze s vhodnými, čistými lodičkami, jejichž barva se nezotírá. 15. poskytnout pomoc s odtahem pouze v případě nouze, nechat si charterovou jachtu odtáhnout pouze v případě nouze a používat vlastní lana / lana, připevnit lana (belegen) pouze na svorky, navijáky nebo nohu stožáru a ne uzavírat jakékoli dohody týkající se nákladů na tažení a vymáhání, pokud strana poskytující pomoc jinak neodmítne svou pomoc. 16. dodržovat zákonná ustanovení zemí, ve kterých nájemce pobývá, prochází nebo je hostem, a předem se informovat o veškerých potřebných licencích nebo cestovních povoleních 17. vždy řádně a řádně projet lodí přístavními a celními orgány a řádně uhradit veškeré vzniklé přístavní poplatky. 18. bez zbytečného odkladu informovat nejbližší policejní stanici o jakékoli krádeži jachty nebo jejího příslušenství 19. neposkytnout ani nepronajmout pronajatou jachtu třetím osobám. 20. nepovolit na palubu více osob, než je povoleno nebo dohodnuto (posádka), ani žádná zvířata 21. neprovádět žádné úpravy lodi a vybavení. 22. Bez písemného souhlasu nájemce není dovoleno: - přepravovat jakékoli nehlášené zboží podléhající celním povinnostem nebo nebezpečné zboží či látky. - účastnit se regaty - vystoupit z chráněných přístavů v případě větrných sil na neustále 7 Bft a vyšší - používat jachtu pro tréninkové účely, dopravu za poplatek atd. 23. Nájemce může omezit přepravní trasu v případě nebezpečných / nejistých navigačních podmínek nebo zakázat noční cestování. Trasy uvedené ve Smlouvě mohou být ponechány pouze s výslovným souhlasem Pronajímatele. Nájemce, velitel lodi a posádka jsou odpovědní za plavbu na jachtě a jsou odpovědni Nájemci nebo pojistiteli za jakékoli škody vyplývající ze zneužití požadovaných pravidel chování. V souvislosti s touto dohodou se členové posádky považují za zástupce agenta nájemce / kapitána.

10. OPAKOVÁNÍ PRONÁJMU JACHTY
Nájemce předá pronajatou jachtu pronajímateli nebo jím pověřeným zástupcům připraveným k plavbě ve složeném stavu podle kontrolního seznamu, interně i externě vyčištěný, s připojeným plynovým kanystrem (plus rezervní kanystr) as plnou nádrží benzínu (plus náhradní palivová nádrž). Nájemce může vyměnit materiál, který byl spotřebován a nedoplněn (např. Palivo) na náklady Nájemce, a stanovit paušální poplatek za náklady, a pokud je to dohodnuto, může zajistit čištění na náklady Nájemce. Čištění může být smluvně dohodnuto za příplatek. Nájemce přenese pronajatou jachtu na kotviště včas (ne méně než 1 - 2 hodiny před časem předání), aby bylo možné provést podrobnou kontrolu a vyčištění. Obě strany společně zkontrolují stav lodi a úplnost vybavení. Nájemce upozorní Nájemce i v případě podezření na poškození jachty a ihned po návratu nahlásí ztracené, poškozené nebo nefunkční vybavení. Nájemce a Nájemce připraví seznam vad a ztrát a poté použijí tento a kontrolní seznam k vypracování protokolu, který bude závazný při provedení oběma stranami. Pokud nájemce odmítne připravit akceptační protokol, bude se jachta považovat za vrácenou a bez vad. Po této době již nebude možné úspěšně vznést námitky; to neplatí, pokud a do té míry, že při převzetí došlo ke skrytým vadám, za které odpovídá nájemce v důsledku úmyslného nebo hrubě nedbalosti. Nájemce zejména nemusí zadržet pouto pro následné zjištění poškození. Typ, rozsah a úroveň poškození, které může a bude odstraněno až v pozdější fázi a případně po dalším použití pronajaté jachty, bude podrobně zdokumentováno a bude závazné pro obě strany.

11. POŠKOZENÍ (NA PRONÁJEM JACHTY)
Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat Nájemce o jakýchkoli následných škodách, závazcích chování, odpovědnosti, kolizích, nehodách, vyřazení z provozu, poruchách provozu, zabavení jachty nebo jiných událostech. Nájemce a Nájemce musí být vždy k dispozici pro pokyny a dotazy. Poškození způsobené běžným opotřebením nebo únavou materiálu může nájemce napravit až do výše 150 EUR bez konzultace a příslušné výdaje uhradí nájemce po předložení stvrzenek. Nájemce informuje Nájemce o výdajích, které překročí tuto částku (s výjimkou mimořádných událostí nebo v případě hrozícího nebezpečí), zdokumentuje a sleduje tyto výdaje a v případě potřeby provede počáteční finanční výdaje. Vyměněné součásti musí být uschovány. Nájemce přijme veškerá opatření, která sníží škodu a její následky (např. Poruchu). Pokud poškození nebude možné napravit na místě, může být nájemce povinen - na základě požadavku nájemce - vrátit se brzy (pravděpodobně 24 hodin před převodem vlastnictví), pokud je to za daných okolností oprávněné a přiměřené. Pokud je nájemce odpovědný za škodu, bude cena pronájmu zaplacena poměrným způsobem za každý započatý den. Pokud není nájemce odpovědný za poruchu, jsou vyloučeny jakékoli další nároky na náhradu škody na straně nájemce. Nájemce / kapitán / posádka ponese náklady na opravu závad nebo opravu věcných škod na pronajaté jachtě nebo vybavení až do výše odpovídající jeho vazbě. Škodu přesahující tuto částku hradí upisovatel trupu, pokud velitel a / nebo posádka nejednají úmyslně nebo v hrubé nedbalosti nebo neporuší ustanovení smlouvy o pronájmu, a mají příčinnou souvislost se škodnou událostí, ke které došlo. To neplatí pro poškození způsobená opotřebením (např. Rozepnutím švů na plachtách) nebo poškozením, za něž nezavinil velitel lodi a jeho posádka.

12. OSTATNÍ ODPOVĚDNOST CHARTERE
Nájemce odpovídá za veškeré škody, které zavinil on nebo jeho posádka třetím osobám nebo pronajaté jachtě, jejím vybavení nebo příslušenství, zejména za škody způsobené nesprávným použitím nebo vadnou údržbou (pokud a v rozsahu, v jakém je to povinnost nájemce) generátorů na palubě. V případě úmyslného nebo hrubě nedbalého jednání je nájemce odpovědný také za nároky uplatněné upisovatelem trupu (postih). Pokud a v rozsahu, v jakém je zavinen, je nájemce rovněž odpovědný za veškeré následné a ekonomické ztráty (např. V případě zabavení) v souladu s právními předpisy dané země. Pokud nájemce poskytne profesionálního kapitána, je odpovědný za plavbu na jachtě a odpovídá za škody způsobené jím, nikoli však za škody (společně) způsobené hosty. V případě úmyslného nebo hrubě nedbalosti ze strany nájemce nebo jeho posádky, za které je nájemce odpovědný třetí stranou, aniž by byl (společně) zaviněn jakýmkoli způsobem, nájemce odškodní nájemce proti všem důsledky podle soukromého a trestního práva, veškeré náklady a jakékoli právní stíhání, doma i v zahraničí. Pokud existuje více než jeden nájemce, ručí společně a nerozdílně. Nájemce nese plnou odpovědnost za škodu, která má příčinnou souvislost s nepravdivými informacemi o jeho schopnosti plout na lodi.

13. ODPOVĚDNOST CHARTERA
Samotný nájemce odpovídá podle smlouvy o nájemní smlouvě za ztrátu nebo poškození majetku nájemce nebo posádky nebo za nehody, pouze pokud jednal úmyslně nebo z nedbalosti, ale nikoli za svrchovaná nařízení, vyšší moc atd. Nájemce odpovídá za škody způsobené nepřesností, změnami nebo chybami na dodaných námořních materiálech, jako jsou námořní mapy, příručky, kompasy, dálkoměry atd., pouze pokud to výslovně neoznámilo nájemci nebo odpovědnému veliteli při převodu vlastnictví jachty o této možnosti a jeho společné povinnosti kontrolovat to samé. Žádosti o náhradu škody na základě odpovědnosti za škodu na základě újmy na životě, zdraví nebo zdraví způsobené úmyslným nebo nedbalostním porušením povinností a za jiné škody na základě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností ze strany nájemce však zůstávají nedotčeny a všechny dohody.

14. POJIŠTĚNÍ (PRONÁJEM JACHTY)
Pro pronajatou jachtu existuje pojištění trupu pro poškození majetku lodi a vybavení a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou bez újmy na zdraví osob a poškození majetku. Částka krytá závazkem je minimálně jeden milion EUR. Zranění způsobené nehodami na palubě, poškozením věcí přivezených na loď kapitánem a posádkou a škodami způsobenými úmyslným nebo hrubou nedbalostí nebude takové pojištění kryto, což znamená, že obecně platí, že nájemce, nikoli Nájemce odpovídá za tuto skutečnost v případě poruchy. Uzavření havarijního pojištění nebude mít za následek žádné odškodnění nájemce ze strany nájemce za škodu, kterou pojistitel nepřebírá z důvodu úmyslného jednání, hrubé nedbalosti nebo zneužití ustanovení smlouvy o pronájmu (např. Odchýlení se od dohodnuté trasy přepravy) ) nebo ve vztahu k nimž může upisovatel trupu sám požadovat náhradu škody. Pronájem probíhá podle zákonných ustanovení platných v přepravní cestě charteru.

15. DLUHOPIS (USTANOVENÍ, ÚDAJE)
Pokud není dohodnuto jinak, nájemce vloží při převodu vlastnictví na místě dluhopis podle smlouvy o pronájmu. Dluhopis bude složen v hotovosti nebo kreditní kartou. Odpovídá za škody na charterové plavbě až do maximální výše této částky, a to výlučně za škody na majetku pronajaté jachty a jejího příslušenství, ztraceného vybavení a krádeže, u nichž byla shledána vina jeho nebo jeho posádky; to neplatí pro jakékoli snížení hodnoty v důsledku běžného opotřebení. V případě vyšší moci a krádeže to platí, pouze pokud a v rozsahu, v němž bylo riziko zaviněno zvýšeno (např. Zhasnutí během varování před bouří). Dluhopis je splatný v hotovosti nebo kreditní kartou při převodu vlastnictví jachty nebo předem elektronickým převodem a je splatný k okamžitému vrácení při opětovném převzetí jachty, pokud charter proběhl bez poškození. Pokud opravy mohou nebo by měly být provedeny až později a je-li na základě posouzení výše škody předvídatelné, že náklady budou nižší než polovina složené částky, musí být nejméně polovina okamžitě splatná k úhradě.

16. DALŠÍ DOHODY, RŮZNÉ, OZNÁMENÍ
1) Ceník, odchylky, úpravy V případě pochybností nebo nejistot platí ceny podle příslušného platného ceníku nájemce. V případě, že se daně, poplatky nebo cla zahrnutá v ceně pronájmu zvýší nebo sníží ze zákona, aniž by na to strany měly jakýkoli vliv, pronajímatel a pronajímatel tímto prohlašují, že souhlasí s odpovídající úpravou smlouvy. 2) Odlišné smlouvy o pronájmu / druhé smlouvy, které mají být uzavřeny na místě Vzhledem k ustanovením platným v zemi nájemce, může se stát, že nájemce musí mít na palubě smlouvu o pronájmu vypracovanou v jazyce hostující země. 3) Právní kategorizace / odpovědnost smluvních stran (agent / charter / organizátor): Pokud bude charterová smlouva uzavřena prostřednictvím charterové agentury, bude tato charterová agentura vystupovat jako agent mezi nájemcem a nájemcem. Zprostředkovatelská agentura odpovídá pouze v souvislosti s povinnostmi a odpovědností agenta v rámci smluvního vztahu uzavřeného s nájemcem. V této dohodě a při jakýchkoli budoucích smluvních úpravách a jednostranných prohlášeních nájemce k nájemci jedná agent jako zmocněný zástupce jménem a na účet příslušného nájemce a je oprávněn inkasovat pohledávky.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (ROZHODNÉ PRÁVO, ODDĚLITELNOST atd.)
Nájemce a Nájemce prohlašují po dohodě s agentem, že jakákoli další dohoda uzavřená na místě mezi Nájemcem a Nájemcem nebude mít žádný účinek pro nebo proti agentovi, pokud jde o jeho odpovědnost ve vztahu ke konkrétnímu použití pronajaté jachty. Ústní závazky nebo doplňkové dohody platí pro obě strany pouze po písemném potvrzení. Pokud budou jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatná, neplatná nebo nebudou mít žádný právní účinek, platnost zbytku smlouvy tím zůstane nedotčena.